ECHTSCHEIDINGSNET.NL...onafhankelijk en onpartijdig


van samen naar solo...

FINANCIËLE GEVOLGEN

Dat een scheiding niet alleen emotionele gevolgen, maar minstens net zo veel financiële gevolgen heeft, wordt al snel duidelijk. Zo moet u in korte tijd beslissingen nemen over uiteenlopende financiële zaken. Hoe verdeelt u uw vermogen, levensverzekeringen, pensioen en de eigen woning? Hoe regelt u de alimentatie? Hoe zit het met de belasting. Voor deze en andere vragen is de echtsheidingsprocedure ontwikkeld.

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Gemeenschappelijk verzoek
Als u en uw partner het (uiteindelijk) eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, worden de afspraken vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Afspraken over minderjarige kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan, dat bij een gezamenlijk verzoek vaak onderdeel van het convenant is.

Zodra het echtscheidingsconvenant getekend is door beide partners, kan het als bijlage van het gezamenlijk verzoek bij de Rechtbank ingediend worden. Dit gebeurt door de advocaat.

Als er kinderen zijn, toetst de rechter of hun belangen voldoende gewaarborgd zijn. Bij kinderen van 12 tot 18 jaar kan er een zitting plaats vinden.

Vervolgens zal de rechter een Beschikking afgeven. Als beide partners hiermee akkoord gaan zal de gezamenlijke advocaat de Akte van berusting opstellen en laten ondertekenen. De echtscheiding is definitief door inschrijving van de beschikking van de Rechtbank in de registers van de Burgerlijke stand.

Eenzijdig verzoek
Wanneer er geen overeenstemming is over de gevolgen van de echtscheiding zal één van beiden het verzoek tot echtscheiding indienen. Bij een éénzijdig verzoek heeft iedere partner een eigen advocaat.

De Rechtbank wordt verzocht om ontbinding van het huwelijk uit te spreken. Vanaf 1 maart 2009 moet bij het verzoekschrift een ouderschapsplan ingediend worden. Bij een eenzijdig verzoek zijn de ouders het nog vaak niet eens over de afspraken voor de kinderen. In het ouderschapsplan moet worden aangegeven waarover de ouders het al wel eens zijn en waarover niet.

Daarnaast kan er gevraagd worden om nevenvoorzieningen. Dit is een beslissing van de rechter over het verzoek dat samenhangt met de scheiding, bijvoorbeeld gebruik van de gezamenlijke woning, omgang met de kinderen, alimentatie voor de partner of de kinderen, verdeling van de inboedel.

Nadat het eenzijdige verzoekschrift is ingediend, zorgt de advocaat ervoor dat de andere partner binnen 14 dagen een kopie van het verzoekschrift van de deurwaarder ontvangt. Binnen de daarin vermelde termijn kan de andere echtgenoot een verweerschrift indienen bij de Rechtbank, maar dit hoeft niet.

Als er kinderen zijn, toetst de rechter of hun belangen voldoende gewaarborgd zijn. Bij kinderen van 12 tot 18 jaar kan er een zitting plaats vinden.

Als er geen verweerschrift is, zal de rechter uitspraak doen op basis van de stukken. Is dit er wel, zal er een zitting plaat vinden. Hierop volgt de uitspraak, welke wordt vastgelegd in de beschikking. Hierin staat onder andere de verdeling van de boedel en de alimentatie.

Als (een van de) echtgenoten het niet eens zijn (is) met de uitspraak van de rechter, kan hoger beroep of cassatie worden ingesteld. Als beide partners wel akkoord gaan zal de gezamenlijke advocaat de Akte van berusting opstellen en laten ondertekenen. De echtscheiding is definitief door inschrijving van de beschikking van de Rechtbank in de registers van de Burgerlijke stand.

FFP RFEA
Scheidingsadvies
Alimentatieberekeningen, opstellen convenant en ouderschapsplan
lees meer >>
  
Kinderen
Wanneer ziet u de kinderen? Wat komt er in het ouder-schapsplan?
lees meer >>
     
Alimentatie
Kinder- en partneralimen-tatie. Wat kan u verwachten?
lees meer >>
 
Contact
Een kennismakingsgesprek op korte termijn
lees meer >>
     

 

ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     BEUKENSTRAAT 6     |     4462 TT  GOES     |     TEL. 0113 - 250 350     |     INFO@ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     WWW.ECHTSCHEIDINGSNET.NL
ECHTSCHEIDINGSNET.NL   DIENSTEN     CONTACT